Klinički Centar Crne Gore

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 156
Prikazano: 4241
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Bolnice i domovi zdravlja
0.00 (0 glasova)
Kontakt TELEFONSKA CENTRALA
Tel: +382 20 412 412

URGENTNI CENTAR
Tel.: +382 20 412 267

Dragica Dobrović, specijalista strukovna medicinska sestra, glavna sestra
Tel: +382 020 412 573
Fax: +382 020 225 284
email: dragica.dobrovic@kccg.me
http://www.kccg.me
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-23 17:19:43
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Klinički Centar Crne Gore, Podgorica
Klinički centar je jedinstvena zdravstvena ustanova u kojoj se pružaju zdravstvene usluge građanima na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite za cijelu Crnu Goru i na sekundarnom nivou kao opšta bolnica za opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin. Kao referentna ustanova crnogorskog zdravstva danas se u našoj ustanovi sprovodi visokospecijalizovana dijagnostika, liječenje i konsultativna specijalistička i subspecijalistička zdravstvena djelatnost.KC je takođe i medicinski naučnoistraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za dodiplomsko i poslediplomsko akademsko obrazovanje i stručno obrazovanje za ljekare na stažu i specijalizaciji, odnosno, obrazovna baza za studente fakulteta zdravstvene struke iz oblasti opšte medicine, stomatologije i farmacije, kao i medicinske sestre-tehničare za srednje i više medicinske škole.U dugoj tradiciji ove ustanove, urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbjeđenje optimalne zdravstvene zaštite u Kliničkom centru zahtijeva stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta i stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema, koji se bazira na primjeni savremenih medicinskih tehnologija. Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa znatno je podignut nivo ukupnih znanja i vještina i postignut razvoj visokospecijalizovanih medicinskih usluga koje se danas pružaju u KC. Tehnološkom ekspanzijom, koja predstavlja neophodan uslov kvalitetne zdravstvene usluge, trudilo se i uspjelo da se održi korak sa savremenim tokovima u medicini našeg doba. Prioritetni razvojni cilj naše ustanove ima tri fokusa, koji obuhvataju uvođenje novih medicinskih tehnologija, uz edukaciju kadra i investiranje u savremenu medicisku opremu. Danas organizacionu strukturu KC čini više od 30 organizacionih cjelina, medu kojima su 14 klinika, Institut za bolesti djece sa dvije klinike, 7 centara, Operacioni blok, šest jedinica intenzivnog liječenja, dvije specijalisticke poliklinike za oblasti medicine i stomatologije, kao i administrativne i tehničko-inženjerske službe i servisi. U KC radi oko 2100 stalno zaposlenih, među kojima je 1560 zdravstvenih radnika, sa 62 doktora subspecijalista 251 doktora specijalista. U Kliničkom centru CG u 2014. godini bolnički se liječilo 36.186 bolesnika u kapacitetu od 758 bolničkih postelja, obavljeno je 11.114 operacija i za isti period 3.828 malih intervencija u Urgentnom centru, 3.202 porođaja, 10.469 dijaliza, 25.544 CT dijagnostike, 1.308 CT koronografije, 12.923 MR dijagnostike, 4.306 usluga angio dijagnostike i interventne terapije i brojnih drugih dijagnostickih i terapijskih procedura. Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, KC posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. U našoj ustanovi danas radi 51 doktor medicinskih nauka i 53 magistra medicinskih nauka, odnosno oko preko 30 profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Specijalistička edukacija u KC obavlja se za sve specijalizante iz Crne Gore (prosječno oko 150 godišnje) i izvodi je preko 140 mentora za određene oblasti medicine. Postojeći kadrovski i tehnološki resursi omogućavaju suvereno sprovođenje zdravstvene djelatnosti u KC za najveći broj neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. KC raspolaže zavidnim brojem aparata visoke tehnologije, kao što su tri aparata za magnetnu rezonansu, gama kamera, dva angiografa, tri multislajsna i jedan jednoslajsni CT, aparat za osteodenzitometriju, aparat za razbijanje kamenca u bubregu. Organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti, kao što su Centralna jedinica intenzivnog liječenja, Pedijatrijska intenzivna njega, Intenzivna njega za novorođenčad, Centar za kardiohirurgiju, Centar za grudnu hirurgiju, Metabolička jedinica Interne klinike, Koronarna jedinica Centra za kardiologiju, Centar za dijalizu, opremljeni su savremenim medicinskim aparatima visoke tehnologije. Nabavkom posljednje generacije četvorodimenzionalnog ultrazvučnog aparata na Klinici za ginekologiju i akušerstvo uvedena je visokospecijalizovana ekspertna ultrazvučna dijagnostika fetusa, koja omogućava bolje praćenje rizičnih trudnoća žena iz cijele Crne Gore. Ova dijagnostika, uz prenatalnu koja se u KC primjenjuje od 2000. godine, čini osnov savremenog koncepta perinatalne medicine. Digitalizacijom i umrežavanjem opreme namijenjene rentgen dijagnostici stvoreni su uslovi za efektivnu stručnu elektronsku komunikaciju u ovoj oblasti. Uvođenjem laboratorijskog informacionog sistema omogućeno je efikasno i pravovremeno dobijanje nalaza. Epilog strateškog planiranja razvoja naše ustanove, utemeljenog na potrebama liječenja pacijenata sa malignim oboljenjima, bio je izgradnja i otvaranje nove Klinike za onkologiju i radioterapiju u julu 2010. godine, prvog novog prostora namijenjenog ležećim pacijentima posle 36 godina. Izgradnja i opremanje nove Klinike, površine preko 4000m2, realizovana je kao kapitalna investicija Vlade Crne Gore, realizovana zajedničkim aktivnostima Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje CG i Kliničkog centra Crne Gore, u vrijednosti oko 12 miliona eura. Izgradnja i opremanje ustanove ovakvog tipa sprovedena je po najsavremenijim medicinskim standardima i predstavlja veliki tehnološki i medicinski iskorak koji je obezbijedio visoki kvalitet i konfor u liječenju. Tehnologija kojom je izgrađena nova Klinika, kao i oprema koja je instalisana, do sada nije primijenjena ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori i okruženju. Realizacija ovog projekta našim pacijentima omogućava sveobuhvatno savremeno liječenje i neophodan komfor koji zaslužuju. Uporedo sa nabavkom opreme i izgradnjom objekta, pažljivo smo projektovali i edukaciju kadra za potrebe novoizgrađene Klinike.

Specifični detalji

Telefon: +382 20 412 412

Lokacija

Podgorica (glavni grad), Centar i sjever, Montenegro
Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, ME

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju