Dom zdravlja Nikšić

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 167
Prikazano: 1766
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Bolnice i domovi zdravlja
0.00 (0 glasova)
Kontakt Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Nikšić". Medicinske usluge.

Uprava: 040/231-202

Izabrani doktor za odrasle:

040/204-634; 204-650; 204-619; 204-627; 204-623; 204-655; 204-621

Ambulanta Miolje Polje: 040/250-763

Ambulanta Kličevo: 040/252-148

Ambulanta Dragova Luka: 040/255-726

Ambulanta Vidrovan: 040/246-065

Ambulanta Straševina: 040/681-166

Izabrani doktor za djecu: 040/204-684; 204-687

Izabrani doktor za žene: 040/204-620

Služba medicine rada: 040/204-649

Oftalmološka ambulanta: 040/204-669
http://www.dzniksic.com
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-23 19:04:36
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Nikšić". Medicinske usluge.
Dom zdravlja u Nikšiću nalazi se blizu samog centra grada i drugi je po veličini u Crnoj Gori, a najveći po gravitacionom području koje pokriva.

Od prvobitne sreske zdravstvene stanice, koja se tokom postojanja seljaka po više lokacija u gradu, današnja zgrada Doma zdravlja, finansirana od samodoprinosa grada Nikšića, izgrađena je 1976 godine.
U svom razvoju, a na osnovu ustavnih i zakonskih rješenja, organizacija zdravstvene zaštite prošla je kroz nekoliko razvojnih faza.
Dom zdravlja Nikšić, za teritorije Opština Nikšić, Šavnik i Plužine, ustanova je koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu kao samostalno pravno lice od 1991. godine. U Plužinama i Šavniku su organizovane zdravstvene stanice u kojima su planirani stacionari sa po pet kreveta, a ljekari su angažaovani za rad u ambulanti kao izabrani doktori i za rad u stacionaru.
Na području sve tri opštine trnutno ima 79.868 zdravstveno osiguranih lica. Primarna zdravstvena zaštita je osnov sistema zdravstvene zaštite i prvi nivo na kojem građanin ostvaruje zdravstvenu zažtitu. Nosilac primarne zdravstvene zažtite je izabrani doktor, odnosno timovi izabranih doktora.
Primarna zdravstvena zaštita je osnov sistema zdravstvene zaštite i prvi nivo na kojem građanin ostvaruje zdravstvenu zaštitu ili se uključuje u proces ostvarivanja zdravstvene zaštite na drugim nivoima.
JZU Dom zdravlja Nikšić je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine.
Zdravstvena djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata:

aktivnosti na unapređenju zdravlja građana;
zdravstvenu edukaciju i obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima na određenom području i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
promovisanje zdravog načina života, uključujući i zdravu ishranu stanovništva;
saradnju sa drugim organima, organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima u cilju podržavanja zaštite, unapređenja i poboljšanja uslova životne i radne sredine i higijenskih uslova za život i rad pojedinaca;
zdravstvenu zaštitu majke i djeteta i planiranje porodice;
otkrivanje, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti;
otkrivanje, prevenciju i kontrolu endemskih bolesti;
otkrivanje, spečavanje i liječenje bolesti usta i zuba;
zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja;
imunizaciju protiv zaraznih bolesti u skladu sa Programom imunizacije;
patronažne posjete, liječenje i rehabilitaciju u kući;
prevenciju i liječenje najčešćih bolesti i povreda;
zdravstvenu rehabilitaciju djece i mladih s poremećajima u tjelesnom razvoju i zdravlju;
obezbjeđenje odgovarajućih ljekova;

Dom zdravlja je referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža podršku izabranom doktoru iz slijedećih oblasti:

sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
higijensko - epidemiološke zaštite;
zaštite mentalnog zdravlja;
liječenja plućnih bolesti i TBC
laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura kao i drugih oblasti koje odredi ministarstvo

Specifični detalji

Telefon: ---

Lokacija

Nikšić, Centar i sjever, Montenegro

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju